• sample-1

  کسب امتیاز در مصاحبه های پذیرش

  در مقطع کارشناسی ارشدو

  دکتری

 • جوردیگردیدن

 • کتاب قلب

                                                 

 • بازاریابی ورزشی

 • نیک بیاندیشیم
 • مدیریت دانش نفت وپتروشیمی
 • ابرو

 • sample-3

  از دست نوشته تا کتاب

  کلیه کارهای استخراج

  کتاب از پایان نامه در کوتاه ترین

  وکمترین هزینه ممکن

 • معجزه فکر
 • معمای ریاضی
 • حقوق زن در اسلام

  این کتاب تالیفی می باشد

 • sample-2

 • کتاب شبکه

  تالیفی

با ما اندیشه خود را ماندگار کنید

 از دست نوشته تا کتاب

خدمات تخصصی ما:

تایپ صفحه آرایی و ویراستاری کتاب 

اخذ مجوزهای فیپا- ارشاد در کوتاه ترین زمان

طراحی جلد کتاب

ترجمه متون علمی وآموزشی

چاپ کتاب در تیراژدلخواه

کمترین هزینه برای دانشجویان ، نومولفان وکسانی که تمایل دارند اندیشه خود را ماندگار کنند

انتشارات اندیشه طلایی

ناشر کتابهای علمی -آموزشی- دانشگاهی وعمومی

شماره پروانه نشر10791